18/01/2021 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 1 - Ứng Đôi sơn
詠富祿八景其一-應堆山

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2020 00:40

 

Nguyên tác

大龍抽脈自西来,
静鎮坤維起应堆。
伐木丁冬傳遠響,
陵靈氣勢積層嵬。
奇峯北面朝金闕,
秀色斜陽蘸水隈。
嵩岳降神鐘旺氣,
昌期定待半千開。

Phiên âm

Đại long trừu mạch tự tây lai,
Tĩnh trấn khôn duy khởi Ứng Đôi.
Phạt mộc đinh đong truyền viễn hưởng,
Lăng vân khí thế tích tằng khôi.
Kỳ phong bắc diện triều kim khuyết,
Tú sắc tà dương trám thuỷ ôi.
Tung nhạc giáng thần chung vượng khí,
Xương kỳ định đãi bán thiên khai.

Dịch nghĩa

Rồng lớn tuôn mạch từ phía tây lại
Trấn giữ trục đất trỗi lên là núi Truồi
Tiếng đẵn gỗ ầm ào truyền lan xa tiếng vang
Khí thế núi vượt lên mây chất tầng cao
Núi lạ chầu thẳng về cửa thành vàng từ phương Bắc
Màu sắc đẹp của nắng chiều nhúng xuống ven nước.
Non cao, núi giáng thần, un đúc vượng khí
Thời thịnh vượng đã định, chờ năm trăm năm sẽ mở

Bản dịch của Hạ Thái

Vẫy mạch rồng từ hướng chánh Tây
Vun bờ trấn giữ núi Truồi đây
Âm thanh đẵn gỗ lùa theo gió
Linh khí đùn tầng chạm tới mây
Kim điện ghi lòng, đầu Bắc gập
Tà dương mơ dáng, nước đầm vây
Thiêng liêng bí ẩn nhiêu khê chuyện
Thịnh vượng về lâu cuộc diện xây
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 1 - Ứng Đôi sơn