Ải quan tỉnh giấc vẫn mơ hồ
Thân bệnh một mình nghĩ vẩn vơ
Sinh, hoá - lẽ thường do nguyên lý
Sắc, không - định lệ tại căn cơ
Ba triều khen thưởng, cho rằng: hữu
Năm tước ân ban, được vậy: vô
Thân thế tuỳ cơ làm tượng gỗ
Giúp người nhảy nhót đến niềm mơ

tửu tận tình do tại