Ra khỏi ba quân cũng đã lâu
Nghe gà gáy sáng nhớ sân chầu
Nhạn le bay đến trông nhàn nhã
Non nước đi qua thấy nhiệm mầu
Đời sống yên bình không nghĩ ngợi
Tâm hồn thoải mái hết lo âu
Duyên đưa gặp được kỳ anh hội
Khói ráng bốn phương lão ngoảnh đầu

tửu tận tình do tại