Tuổi già vua mến vẹn công danh
Dạy dỗ cháu con chuyện học hành
Quan lại chỉ mong Văn Ngạn Bác
Dân thường ước được Lã Di Sanh
Trăng soi mặt biển lòng man mác
Núi trải triềng sông dạ mông manh
Hưu trí chưa yên bề ẩn dật
Thức thao gối mộng với Hà Thành

tửu tận tình do tại