Bích Hán loan kêu lắng bụi trần,
Ngọc kinh nhấp nhới họp tinh thần.
Múa quanh Ngao Bối non phơ tuyết,
Rượu chuốc long nhan hội mở xuân.
Thấm khắp gió nhân cây ngự uyển,
Dẫy đầy ơn Thánh nước Thiên Tân.
Việt Nam ky lữ theo hàng ngũ,
Gang tấc gương soi nhật nguyệt gần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.