Từng phút khoan trôi, ngọn sóng trào
Gió lùa tiếng ốc, tựa lầu cao
Nhạt nhoà trăng sớm, tan hồn mộng
Lẻ tẻ mây thu, cách dạ sầu
Ngọc lụa mấy năm, nhờ Thượng quốc
Thơ từ già nửa, trọ Trung châu
Một đời sự nghiệp y như trước
Tóc bạc đèn soi, phải thế nào!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.