Ngọc-ban chầu chực áng mây hồng,
Mặt nhật hây hây khí ấm lồng.
Sao sáng muôn ngôi chầu hướng bắc,
Nước triều trăm ngọn chảy về đông.
Vần thơ “Trạm lộ” khoan thai hát,
Khúc nhạc “Quân thiên” phưởng phất mòng.
Mầm mọn, mảy lông ơn chúa cả,
Báo đền nguyện hết tấm lòng trung.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.