出國

當年扶義出南邦,
耿耿丹忠對彼蒼。
不是文公逃晉難,
庶幾微子慨殷亡。
箕裘未泯先君烈,
簡策應留後世芳。
寰海車書會同日,
故家遙記越山長。

 

Xuất quốc

Đương niên phù nghĩa xuất nam bang,
Cảnh cảnh đan trung đối bỉ thương.
Bất thị Văn Công đào Tấn nạn,
Thứ cơ Vi Tử khái Ân vong.
Cơ cầu vị mẫn tiên quân liệt,
Giản sách ưng lưu hậu thế phương.
Hoàn hải xa thư hội đồng nhật,
Cố gia dao ký Việt sơn trường.


Bài thơ này được Lê Tắc chép trong An Nam chí lược, nói về việc Trần Ích Tắc bỏ theo hàng nhà Nguyên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Bỏ nước ra đi nhớ tự ngày,
Lòng trung cánh cánh có trời hay.
Chẳng qua Vi Tử buồn Ân mất,
Há phải Văn Công trốn nước ngoài.
Nghề mọn cơ cầu noi nghiệp trước,
Tiếng thơm sử sách để sau nầy.
Ngày nay bốn biển chung đường lối,
Nhà cũ xa trông núi Việt dài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Năm này phò nghĩa bỏ nam phương
Rực rỡ cao xanh đỏ tấm lòng
Chẳng phải Văn Công lâm nạn trốn
Gần như Vi Tử quốc vong thương
Cha ông công nghiệp còn noi bóng
Sử sách lưu thơm mãi thế thường
Bốn biển xa thư ngày một mối
Quê nhà xa nhớ núi sông trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Bây giờ vì nước vượt biên nhanh,
Canh cánh lòng son phải ố danh.
Chẳng lẽ Văn Công rời Tấn mãi?
Làm sao Vi Tử bỏ Ân đành!
Ngai vua giữ vững như bàn thạch,
Tiếng tốt lưu truyền suốt sử xanh.
Đến lúc biển trời chung rộng lối,
Nhà xưa ngắm lại núi băng gành.

Đất Văn Lang
32.33
Trả lời