Trương Vấn Đào 張問陶 (1764-1814) là thi nhân, thư hoạ gia đời Thanh, tự Trọng Dã 仲冶, Liễu Môn 柳門, hiệu Thuyền Sơn 船山, Thục sơn lão viên 蜀山老猿, người Toại Ninh, Tứ Xuyên. Ông đỗ tiến sĩ năm Càn Long thứ 55, làm ngự sử, lang trung bộ Lại, ra tri phủ Lai Châu, sau khi từ quan ngụ ở Hồ Khâu, Tô Châu. Ông không những nổi tiếng về thi tài, lại thạo cả thư hoạ, về thơ chủ trương mô tả tính tình, phản đối mô phỏng bắt trước, phong cách gần với Viên Mai. Tác phẩm có Thuyền Sơn thi thảo.