Hý mạnh về tàu muôn ngựa kinh
Gõ mòn ống nhổ khí không bình
Thà say lẩn tránh gần phong nhã
Chẳng muốn cạy nhờ nổi tính danh
Ba lối bùn xuân trơn rượu rã
Một đèn nhà tuyết tỉnh mơ lành
Vỗ giường bỗng nhớ Lưu Côn nói
Chẳng dở gà rừng gáy báo canh

tửu tận tình do tại