Song hỏng đêm mưa gió chẳng cài
Đèn thu leo lét bạn đêm dài
Tài hay bút có thành thơ chóng
Khí lạ lòng không uổng rượu say
Chẳng mượn người tha không cuồng loạn
Ốm buồn quê cũ nhớ mong hoài
Xuân Minh mơ quẩn quanh ngoài cửa
Sương lạnh làm bay lá liễu gầy

tửu tận tình do tại