Buồn chữa hay từ trước đến nay
Oán ly biệt kể trước Như Lai
Mơ nhanh muôn dặm về quê đẹp
Xuân chậm ba đông có rượu đầy
Vầng nhật mây kề tâm vẫn nóng
Thừa hiên hạc cưỡi cốt càng hay
Chậm lười rõ đúng đồ vô dụng
Mù mịt Đại Tô biết ý này

tửu tận tình do tại