28/10/2021 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông nhật ký Hợi Bạch Lĩnh Nam kỳ 1
冬日寄亥白嶺南其一

Tác giả: Trương Vấn Đào - 張問陶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2019 20:49

 

Nguyên tác

療愁千古絕良醫,
常對如來怨別離。
萬里忽歸惟夢好,
三冬得酒任春遲。
雲因就日心原熱,
鶴到乘軒骨更奇。
懶慢可真無用物,
茫茫此意大蘇知。

Phiên âm

Liệu sầu thiên cổ tuyệt lương y,
Thường đối Như Lai oán biệt ly.
Vạn lý hốt quy duy mộng hảo,
Tam đông đắc tửu nhiệm xuân trì.
Vân nhân tựu nhật tâm nguyên nhiệt,
Hạc đáo thừa hiên[1] cốt cánh kỳ.
Lãn mạn khả chân vô dụng vật,
Mang mang thử ý Đại Tô[2] tri.

Dịch nghĩa

Lương y chữa buồn giỏi nhất từ xưa đến nay
Thường là đem nỗi oán biệt ly kể trước Như Lai
Muôn dặm bỗng về chỉ có giấc mơ
Ba đông mà có rượu mặc xuân chậm
Mây vì đến bên mặt trời nên lòng vẫn nóng
Hạc được thừa hiên cốt cách càng lạ
Lười lại chậm đúng là vật vô dụng
Ý này mênh mang chỉ có Đại Tô hay

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Buồn chữa hay từ trước đến nay
Oán ly biệt kể trước Như Lai
Mơ nhanh muôn dặm về quê đẹp
Xuân chậm ba đông có rượu đầy
Vầng nhật mây kề tâm vẫn nóng
Thừa hiên hạc cưỡi cốt càng hay
Chậm lười rõ đúng đồ vô dụng
Mù mịt Đại Tô biết ý này
Hợi Bạch là anh con nhà bác tác giả, làm quan ở Quảng Châu.

[1] Vệ Ý Công thời Xuân Thu thích hạc, nuôi hạc có thừa hiên. Xe của quan đại phu ngồi, sau này, người rợ Địch đến đánh, người trong nước đều không muốn ra trận; đời sau này dùng thừa hiên để chỉ thứ bổng lộc may mà có.
[2] Tô Thức đời Tống, anh em Tô Triệt đều nổi tiếng vặn học, đời gọi Tô Thức là Đại Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vấn Đào » Đông nhật ký Hợi Bạch Lĩnh Nam kỳ 1