Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)
Tạo ngày 14/09/2018 23:47 bởi tôn tiền tử
Trương Thuấn Dân 張舜民 (khoảng 1034-1100) tự Vân Tẩu 芸叟, tự hiệu Phù Hưu cư sĩ 浮休居士, Đính Trai 矴齋, người Mân Châu (nay là huyện Bân, Thiểm Tây) đời Bắc Tống. Ông đỗ tiến sĩ năm Trị Bình, quan đến Long Đồ các thị chế tri Đồng Châu, từng dâng thư phản đối Vương An Thạch, là bạn thân của Tô Thức. Thơ ông theo phong cách Bạch Cư Dị. Tác phẩm có Hoạ Man tập.