Tiếng phành phạch bành bành đập lúa
Bắc núi nghe vọng tự nam sang
Tháng tư đông bắc hầng dương
Vừa nhô khỏi biển lúa đồng còn xanh
Đến đỉnh đầu đã thành lúa chín
Thức thâu đêm hạt đán giục người
Gà tre tiếng gáy thấu trời
Mây tuôn như mực mưa rồi kéo theo
Đàn bà đi lưng đeo liềm sắt
Con gái bê cái sọt bước nhanh
Lên trên lũng lượm lúa xanh
Khi xuống chân lũng đã thành bó, đon.
Nhà nông lấy gian truân làm phận
Quản ngại chi nắng sạm mặt gầy
Người sang cơm mới cúng bầy
Ung dung rượu quý rót mời người thân
Bài ca dứt thừa phần đầy tớ
Còn nhà nông chưa có dính môi
Thuế công loại tốt nộp rồi
Đấu thưng đem chợ chào mời khách mua
Vụ thu gấp lại vừa mạ rắc
Năm mất nhiều năm được chẳng bao
Nhà nông khổ biết làm sao
Đem bài đập lúa ca cho trỉa trồng

tửu tận tình do tại