Thổ Phồn chiếm cứ Tây Châu
Ngoại vi mất hết còn đâu lũy thành
Miền đông tô thuế thu nhanh
Để còn cấp đốn quân canh biên thùy
Kỵ binh giặc tới bất kỳ
Dân tình hết vía chuyển di luôn ngày
Khốn thay vùng ngoại ô nay
Ruộng đồng bỏ hết người cày vắng không
Vùng ven chém giết bão giông
Chiến binh giáp trận chết không vẹn hình
Khắp nơi quận huyện tuyển binh
Tài trai ai nấy lên đường tòng chinh
Nghĩ rằng ơn nước nghĩa tình
Chỉ e không có tên mình mà thôi
Ngựa hay chẳng bỏ cỏ hôi
Sức trai đâu phảo thoái lùi nguy nan
Chỉ mong giặc nước dẹp tan
Để dân yên ổn hân hoan thái bình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.