Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thôi Viện (1 bài)
- Ban Cố (1 bài)
- Thái Ung (2 bài)
- Khổng Dung (1 bài)
- Tào Tháo (14 bài)
Tạo ngày 22/10/2008 10:49 bởi Vanachi
Trương Hành 張衡 (78-139) tự Bình Tử 平子, người Tây Ngạc, Nam Dương đời Đông Hán (nay là chùa Ngạc Thành ở ắc thành Nam Dương, tỉnh Hà Nam). Ông từng giữ các chức Nam Dương chủ bạ, thái sử lệnh, thị trung, Hà Gian vương tướng, sau làm thượng thư tới khi mất năm 62 tuổi.

Trước tác của Trương Hành có Nhị kinh phú 二京賦 (phỏng theo Lưỡng đô phú 兩都賦 của Ban Cố 班固), Quy điền phú 歸田賦. Thơ truyền lại có bài Oán thiên 怨篇 thể tứ ngôn, Đồng thanh ca 同聲歌 thể ngũ ngôn và Tứ sầu thi 四愁詩 thể thất ngôn; được gộp lại thành Trương Hà Gian tập 張河間集.