Nỗi niềm ta chừ tại Thái Sơn,
Muốn tìm theo ra Lương Phủ thăm.
Nghiêng sang đông ngóng lệ rơi đầm.
Mỹ nhân tặng ta kim thác đao,
Sao để báo đáp, ngọc quỳnh dao.
Đường xa khó tới chẳng cách nào,
Sao lòng u hoài tâm phiền lao?

Nỗi niềm ta chừ tại Quế Lâm,
Muốn tìm theo ra dòng Tương thăm.
Nghiêng sang nam ngóng lệ ướt khăn.
Mỹ nhân tặng ta ngọc lang can,
Sao để báo đáp, đôi ngọc bàn.
Đường xa khó tới mà buồn than,
Sao lòng u hoài tâm chẳng an?

Nỗi niềm ta chừ tại Hán Dương,
Muốn tìm theo ra núi Lũng trông.
Nghiêng sang tây ngóng lệ ướt ròng.
Mỹ nhân tặng ta áo xiêm du,
Sao để báo đáp, ngọc minh châu.
Đường xa khó tới mà lo âu,
Sao lòng u hoài tâm buồn rầu?

Nỗi niềm ta chừ tại Nhạn Môn,
Muốn tìm theo ra tuyết dập dồn.
Nghiêng sang đông ngóng lệ ướt tràn.
Mỹ nhân tặng ta bức gấm đan,
Sao để báo đáp, mâm ngọc xanh.
Đường xa khó tới mà thở than,
Sao lòng u hoài tâm trở trăn?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.