Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Bạch Phác (2 bài)
Tạo ngày 28/02/2021 23:26 bởi tôn tiền tử
Trương Diệu Tịnh 張妙淨 tự Huệ Liên 蕙蓮, người Tiền Đường đời Nguyên, giỏi thơ, rành âm luật, khi lớn tuổi trú tại Xuân Mộng lâu 春夢樓 ở Cô Tô, lấy hiệu Tự Nhiên đạo nhân 自然道人. Nàng cùng Tào Diệu Thanh 曹妙清 ở Tiền Đường, chị em Tiết Lan Anh 薛蘭英 và Tiết Huệ Anh 薛蕙英 ở Ngô Quận nổi tiếng đẹp và phong nhã. Cả bốn người đều quen thân với Dương Duy Trinh 楊維楨 và đều có hoạ thơ Trúc chi từ của ông. Trước tác có Tự Nhiên đạo nhân tập 自然道人集 nhưng thất truyền.