Bỏ minh châu đem thiếp về nhà,
Chàng vẽ mày thiếp chải tóc mây.
Nay chàng đi để thiếp đơn chiếc,
Sợ nhìn hoa thấy đôi bướm bay.

tửu tận tình do tại