Bán rượu vì nhà thiếp nghèo,
Chàng trên lưng ngựa đừng kêu đừng nài.
Hoa sen hái để tặng ai,
Lệ hồng trong lá nhỏ dài thành châu.

tửu tận tình do tại