Xuân nghe bài trúc trên lầu,
Hoa lê như tuyết, liễu màu vàng tơ.
Gió xuân chưa cuốn rèm hờ,
Xà nhà chim én cũng thơ thẩn về.

tửu tận tình do tại