Hán Thuỷ từ tây về chân núi
Nhà thuyền rằng đây gọi Lộc Môn
Vách núi đứng đá xanh rờn
Đường quanh xa lắc giây luồn âm u
Núi trập trùng hang sâu vô số
Nơi Bàng Công từng ở ẩn chăng?
Cười cùng gió mát trên sông
Đôi chèo tay vững thuyền dong xuống ghềnh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.