Sợi nhớ sợi thương

Trường Sơn đông
Trường Sơn tây

Bên nắng đốt
Bên mưa quây

Em dang tay, em xòe tay
Chẳng thế nào xua tan mây
Mà chẳng thế nào che anh được

Chừ rút sợi thương ấy mấy chăm mái lợp
Rút sợi nhớ mấy đan vòm xanh
Nghiêng sườn đông mà che mưa anh
Nghiêng sườn tây xòe bóng mát

Rợp trời thương ấy màu xanh suốt
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.