Tôi xin nghiêm cẩn chào cô
Đừng mong cầu nguyện bây giờ cho tôi
Đừng làm tôi gục xuống đời
Trước cơn cám dỗ gọi mời với tôi

Mà cho tôi vuột tay rời
Một lần và mãi trong đời trơ vơ
Tôi xin nghiêm cẩn chào cô
Đừng mong cầu nguyện bây giờ cho tôi

Tôi không tha thứ cho em
Một ngày tôi đã
Khắc tên em rồi
Bởi vì em đã khiến tôi

Chào cô nghiêm cẩn nói lời thưa cô
Đừng cầu nguyện cho tôi giờ
Hôm nay
Hay có là cho cuối cùng
Xin cho một chút môi hôn
Ai đâu ngăn cản tôi hôn bây giờ

Tôi xin nghiêm cẩn chào cô
Đừng mong cầu nguyện bây giờ cho tôi