Hát nói:
Đắc vận thăng quan thiên khách tục
Sa cơ thất thế thục đồng tâm?
Nhân sinh kia biết mấy bạn tri âm,
Ai chia sẻ nỗi thăng trầm thời cục?

Thấu tâm Quản Trọng duy Bào Thúc
Tường nhạc Bá Nha nhất Tử Kỳ.
Đã thấu tình xin hãy cứ vui đi,
Thơ một thiên, đàn một khúc, cờ một cuộc, rượu một ly,
Duyên gặp gỡ ấy là duyên tiền định.

Nếu đến lúc khi kẻ cùng người thịnh
Trước gian nan đã có bạn đồng tâm
Kìa kìa “phúc vận quang lâm”.

Anh Phan Anh Sơn là đồng nghiệp của tác giả tại Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp.


Hà Nội, 15/01/2019