Tập Mấy vần thơ được tác giả in lần đầu năm 1935 gồm 28 bài, lần 2 năm 1941 gồm 47 bài trong đó có 1 bài bỏ, 20 bài thêm mới, 6 bài thay đổi tựa, và cách sắp xếp thứ tự cũng khác nhau. Ở đây là tập thơ theo lần in thứ 2.

Thay lời tựa

Thôi! Hãy để giọng buồn thương ta thán,
Cho chúng tôi là một bọn nhạc công,
Trăm ngàn năm nẩy mãi sợi tơ lòng,
Ca những khúc sầu vui, tình thiên hạ.

Chán nản ư? Các anh đừng than thở,
Cứ im đi, rồi bảo cho tôi hay.
Lựa giọng buồn, tôi sẽ vặn trầm giây,
Và gọi gió, gọi thông, lên tiếng hoạ.

(Lựa tiếng đàn)