Khổ thơ thứ 2 câu 4: " ...e dè..." không phải "eđè"
KHổ thơ thứ 9 câu 3: ".... phóng đãng" không phải "phóng lãng"