Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 17/05/2019 23:13 bởi tôn tiền tử
Thẩm Tăng Thực 沈曾植 (1850-1922) là học giả cuối đời Thanh, tự Tử Bồi 子培, hiệu Ất Am 乙盫, cuối đời hiệu Mỵ Tẩu 寐叟, người Gia Hưng, Chiết Giang. Ông đỗ tiến sĩ năm Quang Tự, quan đến đề học sứ An Huy, thự bố chính sứ, chủ trương duy tân. Sau nhà Thanh mất, ông tự coi là di lão (bề tôi triều trước) học thức uyên bác, quan tâm đến việc đời, thơ sâu sắc, cố tránh dễ dàng, là một tác giả đại biểu cho phái Đồng Quang cận đại. Tác phẩm có Hải Nhật lâu thi tập.