Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 19/05/2019 08:58 bởi tôn tiền tử
Phạm Đương Thế 范當世 (1854-1905) là thi nhân cuối đời Thanh, nguyên tên là Chú 鑄, tự Đồng Sĩ 銅士, sau đổi là Vô Thác 無錯, hiệu Khẳng Đường 肯堂, người Thông Châu (nay là Nam Thông, Giang Tô), đỗ Thanh chư sinh, từng vào mạc phủ của Lý Hồng Chương. Cổ văn theo phái Đồng Thành, thơ học Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, được phái thơ Tống cùng thời tôn sùng. Tác phẩm có Phạm Bá Tử tiên sinh toàn tập.