Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nghiêm Phục (1 bài)
- Trần Tam Lập (1 bài)
- Khang Hữu Vi (4 bài)
- Thẩm Tăng Thực (1 bài)
- Du Minh Chấn (1 bài)
Tạo ngày 18/05/2019 08:58 bởi tôn tiền tử
Phạm Đương Thế 范當世 (1854-1905) là thi nhân cuối đời Thanh, nguyên tên là Chú 鑄, tự Đồng Sĩ 銅士, sau đổi là Vô Thác 無錯, hiệu Khẳng Đường 肯堂, người Thông Châu (nay là Nam Thông, Giang Tô), đỗ Thanh chư sinh, từng vào mạc phủ của Lý Hồng Chương. Cổ văn theo phái Đồng Thành, thơ học Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, được phái thơ Tống cùng thời tôn sùng. Tác phẩm có Phạm Bá Tử tiên sinh toàn tập.