Mới tránh Hộc Ky nước xiết dòng
Mờ mờ Anh Vũ bãi xa trông
Thuyền con hai khách ngồi năm hết
Ngày sáng nghìn sầu gửi nước trong
Lan dạ vẫn đây lòng chí sĩ
Bạc đầu dừng lại chí ngu công
Chỉ nhờ sân bách lòng thanh thản
Trăng úa canh tư chiếu góc sông

tửu tận tình do tại