25.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 17/05/2019 23:09 bởi tôn tiền tử
Phàn Tăng Tường 樊增祥 (1846-1931) là văn học gia cuối đời Thanh, tự Gia Phủ 嘉父, hiệu Vân Môn 雲門, Phàn Sơn 樊山 và Biệt Thự Thiên Cầm lão nhân 別署天琴老人, người Ân Thi, Hồ Bắc. Ông đỗ tiến sĩ năm Quang Tự, làm quan đến Bố chính sứ Thiểm Tây và Giang Ninh, hộ lý Tổng đốc Lưỡng Giang. Ông tôn Trương Chi Đông và Lý Từ Minh làm thầy, là nhà thơ cận đại, đại biểu cho phái thơ Vãn Đường. Ông nhiều tài, mạnh về sức, câu từ hay, làm hơn ba vạn bài thơ. Tác phẩm có Phàn Sơn tập.