Viết tặng N.T.H

Đem câu lục bát hoài xuân
Hoa xoan trắng
ngỡ một lần hoa xoan!!
Tìm hồn trên nét môi ngoan..
Bài thơ thiếu một bước chân ngập ngừng..
Thương cho ngày ấy dửng dưng..
Bước chân đã định.. ngập ngừng lại thôi!!!
Hoa xoan trắng bụi mưa rơi..
Câu thơ lục bát giữa trời.. ngẩn ngơ!


Hà Nội, 1998

Đăng trên báo Hoa học trò số 217 (ra ngày 5-2-1998) và nguyệt san Sinh viên Việt Nam ngày 14-2-1998.