15.00
18 bài thơ
Tạo ngày 20/06/2017 16:26 bởi Thạch Hoàng Việt
Những bài thơ sáng tác trong giai đoạn 1997-1999, chủ yếu đăng báo Hoa học tròSinh viên Việt Nam.