Lầu Phù Dung ngắm vầng trăng mới
Trong lò hương làn khói nhẹ bay
Viễn du Ngô Sở nước mây
Phòng khuê trăng chiếu chẳng hay cách vời
Nửa vòng ngọc nhà ai bay thế?
Tựa như vòng đã để khuyết lâu
Khuyết nhiều tròn ít biết sao?
Nỗi xa vạn dặm tấc sầu ngổn ngang
Tấm áo gai xuân sang may sẵn
Sợ trăng tròn chàng vẫn chưa về!

tửu tận tình do tại