Chú vành khuyên
Đu cành quýt
Kêu ríu rít
Thật vui tai

Đùa nắng mai
Vờn hoa lá
Chim giòn giã
Kiếm tìm sâu

Bỗng lộn đầu
Mình chốc xuống
Bé sợ cuống
Ngại chim rơi

Không! Tuyệt vời
Vì làm thế
Chim mới dễ
Bắt mồi cơ!

Đâu có ngờ
Nhờ chim bé
Vườn rau mẹ
Được tốt tươi

Với điểm mười
Cho chim đấy.