Non xanh đang đợi,
Mây trời thân ái.
Chẳng mơ gì áo tía đai vàng ấy,
Một lều tranh,
Hoa nội nở,
Kể gì nhà nào hưng phế nhà nào bại ?
Nhà tranh bầu nước cũng vui thay.
Nghèo, khí không đổi!
Đạt, chí không đổi!


(Bản dịch trong "Anh hùng xạ điêu" do Cao Tự Thanh dịch)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.