Lai sanh biết có gặp nhau không?
Trâu ngựa mong đền nghĩa núi sông.
Thềm quế vừng trăng tròn bóng thỏ,
Dao vàng giọt huyết đượm màu hồng.
Thanh long thất thế co nanh vuốt,
Bạch hổ thừa cơ thoát lưới lồng.
Thời thế ai xui nên thế thế,
Ba giềng đã lỗi đạo cha, chồng!


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990