Bao dài đường sá khó đi cùng,
Gìn giữ cho tròn tiết thuỷ chung.
Đã ở không yên nơi chín bệ,
Làm sao cho vẹn chữ ba tùng,
Đêm khuya gối chiếc trùng eo óc,
Gió tối mành thưa cảnh lạnh lùng.
Lấy nhớ làm thương, thương đổi nhớ,
Tơ lòng ngày một rối lung tung.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990