Muôn dặm từ ngày cách vợ con,
Bấm tay kể đã mấy thu tròn.
Chiếc thân bèo dạt căm vì nước,
Nắm ruột tơ vò thẹn với non.
Gánh nợ giang san vai trĩu nặng,
Mối tình thê tử dạ thon von.
Chí toan mở máy càn khôn lại,
Dạ sắt lòng đinh há mẻ mòn.


1929

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990