Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/05/2013 10:38 bởi hongha83
Tịnh Lực thiền sư 淨力禪師 (1112-1175) là thế hệ thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông (Việt Nam). Sư họ Ngô 吳 tên huý là Trạm 湛, người Cát Lăng, Vũ Ninh. Thuở nhỏ, sư rất thông minh, giỏi biện luận, có tài văn nghệ, chữ viết đẹp. Sư theo học thiền sư Đạo Huệ, chuyên tâm tu trí phúc tuệ, tâm đạo vững bền. Sau nghe theo lời dạy của thiền sư Đạo Huệ, sư về núi Tỉnh Cương, dựng am Vương Trì, tu Phật pháp chứng được phép Tam muội, thường giảng kinh Viên Giác. Năm Ất Mùi, niên hiệu Thiên Cầm Chí Bảo thứ 2 (1175) đời vua Lý Cao Tông, sư lâm bệnh, gọi đệ tử đến dặn dò. Đọc bài kệ xong, thiền sư nghiêm trang qua đời, thọ 64 tuổi.