Trong vắt Hàn câu sương nhẹ rơi
Vô vàn sao lạnh dựa thuyền trôi
Cô bồ rậm ngỡ không còn đất
Cười nói chợt nghe có tiếng người.