Sinh ở Chi Phong rừng núi biếc
Gia truyền thợ mộc giỏi vô song
Dựng đô lập nước dâng nhiều mẹo
Khẩn đất thương dân cũng lắm công
Thầy dạy dân làng chăm thủ nghệ
Ông khuyên con cháu nếp thuần phong
Đừng như Phạm, Đỗ đời chê trách
Diêm đế hiền thần chớ bảo không

tửu tận tình do tại