Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 22:28

Vườn xuân vắng chúa lậu tin mai,
Hoa cũ ong xưa dễ ép nài.
Lời hẹn đã đành toan kiếp khác,
Tình thương nên mới trổ bề ngoài.
Gió trăng quyến khách e nhiều nỗi,
Đinh sắt ghìm lòng dễ mấy ai.
Ganh gổ gớm cho con tạo hoá,
Phanh phui nên nỗi sắc ra tài.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004