Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 22:28

Vườn xuân vắng chúa lậu tin mai
Hoa cũ ong xưa dễ ép nài
Lời hẹn đã đành toan kiếp khác
Tình thương nên mới trổ bề ngoài
Gió trăng quyến khách e nhiều nỗi
Đinh sắt ghìm lòng dễ mấy ai
Ganh gổ gớm cho con tạo hoá
Phanh phui nên nỗi sắc ra tài


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004