Chày kình chợt tỉnh giấc Vu san,
Mái tóc kim sinh nửa trắng vàng.
Đài kính biếng soi màn phấn lợt,
Cửa không đành gửi cái xuân tàn.
Chạnh niềm hoa liễu vài câu kệ,
An giấc tang du một chữ nhàn.
Ngoảnh lại lầu xanh thương những kẻ,
Trầm luân chưa khỏi kiếp hồng nhan.


Tiêu đề có bản chép là Lão kỹ quy y.

Nguồn:
1. Phan Khôi, “Nam âm thi thoại”, Nam Phong tạp chí, số 8, 2-1918
2. GS. Trịnh Vân Thanh, Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển (quyển 2), NXB Hồn thiêng, Sài Gòn, 1967, tr. 1252
3. Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm: Cao đẳng tiểu học độc bản, Kim Khuê ấn quán phát hành, 1928