CẢM VỊNH CÂY MAI Ở CHÙA CÂY MAI

Ngày qua bóng nhạn lướt ngang đèo
Trơ trọi quanh mình đám cỏ leo
Đông vụt xuân tàn mây vắng vẻ
Mưa phùn gió bấc cảnh đìu hiu
Thân mang lạnh lẽo vì sương sớm
Thế chịu khô khan bởi nắng chiều
Ví phỏng đời mai đầy cốt cách,
Dễ gì bán phẩm để mua nhiêu.*

Thiện Phc 12-05-2022


* Nhiêu: Danh từ (cũ) theo tự điển online tratu.soha.
Nhiêu là chức vị ở làng xã thời phong kiến, thường phải bỏ tiền ra mua để được quyền miễn tạp dịch.