Trưa hè trải chiếu sau vườn,
Qua mành lựu đỏ bên tường nhà sau.
Nắng trưa khuất bóng cây cao,
Chim chuyền ríu rít tỉnh mau giấc hoè.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.