Có tên Chùa núi vì hoa núi
Hồng tía che trùm cỏ dọc ngang
Tỉa xén xới vun đừng có vội
Cỏ sinh thì dễ lấn hoa tàn