Gió bấc mênh mông quét tuyết bay,
Khúc Hồ già trổi lệ rơi đầy.
Tì bà đưa tiễn buồn ra ải,
Đài Lý Lăng mờ trăng sương mây.
Không tiếc ngàn vàng chuộc mỹ nhân,
A Man nghĩa lớn chẳng ai bằng.
Tiếc kiếm Vương Mao không có được,
Hai con Bắc Hải phải lìa phân.

tửu tận tình do tại