Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 13/12/2020 08:40 bởi tôn tiền tử
Tát Đại Niên 薩大年 tự Lan Đài 蘭臺, người Hầu Quan, nay thuộc huyện Mân, Phúc Châu, đỗ tiến sĩ năm 1850 niên hiệu Đạo Quang. Tác phẩm có Lệ Ảnh Đường thi sao 荔影堂詩鈔.